Water

Januari 2017

Vanaf 19 januari 2017 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders van 19 december 2016 waarmee zij gebieden hebben aangewezen waar het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool. Het besluit treedt in werking met ingang van 19 januari 2017.

Zie bijgaande publicatie : Besluit gebiedsaanwijzing hemelwaterafvoer

In de gevallen waarin de hemelwaterafvoer toch is aangesloten op het riool betekent dit dat die regenwaterpijpen afgekoppeld moeten worden. Bezwaar kan alleen ingediend worden indien aangetoond wordt dat men niet redelijkerwijs in staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Voor eventuele bezwaarprocedure zie bijgaand publicatie: Aankondiging gemeente

Bron: Gemeente Apeldoorn

 

Al het Apeldoorns drinkwater komt uit Berg en Bos. Maar ook voor vele gemeenten elders op de veluwe.

In het werkgebied van de wijkvereniging Berg en Bos is een waterwingebied dat wordt gexploiteerd door Vitens NV. Op de hieronder afgebeelde kaart zijn de grenzen van het gebied zichtbaar.

De drinkwaterwinning Amersfoortseweg ligt in het westen van Apeldoorn en is gesticht in 1894.